contact | Gastenboek | impressum | sitemap

Vorming

Geschiedenis Godsdiensten Onderwijs Duitse taal tekstvertalingen *   brieven literaire werken interviews toespraken verdragen

Recente berichten

taaltip

duits zonder voorkennis duits met voorkennis
   

 

Wolfgang Amadeus Mozart

over de dood van zijn moeder (03/07/1778)

 

(bron: ARD - Mozartjahr)Mozart (1756-1991) was in 1778 - toen was hij 22 jaar oud - samen met zijn moeder in Parijs als zij hoge koorts kreeg en veertien dagen later, op 3 juli 1778, stierf. Wolfgang had zijn moeder in de laatste uren bijgestaan en had de zware taak zijn vader en zus in Salzburg op de hoogte te stellen. Dit deed hij zeer omzichtig via een vriend in Salzburg.

De brief toont een heel andere Wolfgang Amadeus Mozart dan de losbol in vele andere brieven. We leren een Mozart kennen die uiterst begaan is met zijn ouders en zus; de diepe, de echte Mozart komt hierbij aan de oppervlakte. Deze brief toont ook zijn rotsvast vertrouwen in God.

 

Originele tekst Vertaling

Paris, 3. Juli 1778.

Allerbester Freund!
Für Sie ganz allein.

Parijs, 3 juli 1778.

Allerbeste vriend!
Volledig tot uw dienst.
Trauern Sie mit mir, mein Freund! Dies war der traurigste Tag in meinem Leben, dies schreibe ich um zwei Uhr nachts. Ich muß es Ihnen doch sagen: meine Mutter, meine liebe Mutter ist nicht mehr! Gott hat sie zu sich berufen; er wollte sie haben, das sahe ich klar, mithin habe ich mich in Willen Gottes gegeben. Er hatte sie mir gegeben, er konnte sie mir auch nehmen. Stellen Sie sich nur alle meine Unruhe, ängsten und Sorgen vor, die ich diese vierzehn Täge ausgestanden habe. Sie starb, ohne daß sie etwas von sich wußte, löschte aus wie ein Licht. Sie hat drei Täge vorhet gebeichtet, ist kommuniziert worden und hat die heilige ölung bekommen. Die letzten drei Täge aber phantasierte sie beständig, und heut aber um fünf Uhr einundzwanzig Minuten griff sie in Zügen, verlor allsogleich darbei alle Empfindung und alle Sinne. Ich druckte ihr die Hand, redete sie an, sie sahe mich aber nicht, hörte mich nicht und empfand nichts. So lag sie bis sie verschied, nämlich in fünf Stunden, um zehn Uhr einundzwanzig Minuten abends. Es war niemand darbei als ich, ein guter Freund von uns (den mein Vater kennt), Herr Heina, und die Wächterin. Die ganze Krankheit kann ich Ihnen heute ohnmöglich schreiben; ich bin der Meinung, daß sie hat sterben müssen; Gott hat es so haben wollen. Ich bitte Sie unterdessen um nichts als um das Freundstück, daß sie meinen armen Vater ganz sachte zu dieser traurigen Nachricht bereiten. Ich habe ihm mit der nämlichen Post geschrieben, aber nur, daß sie schwer krank ist, warte dann nur auf eine Antwort, damit ich mich darnach richten kann. Gott gebe ihm Stärke und Mut! Mein Freund! ich bin nicht itzt, sondern schon lange her getröstet. Ich habe aus besonderer Gnade Gottes alles mit Standhaftigkeit und Gelassenheit übertragen. Wie es so gefährlich wurde, so bat ich Gott nur um zwei Dinge, nämlich um eine glückliche Sterbstunde für meine Mutter und dann für mich um Stärke und Mut, und der gütige Gott hat mich erhört und mir die zwei Gnaden im größten Maße verliehen. Treurt met mij, mijn vriend! Dit was de droevigste dag uit mijn leven, dit schrijf ik om twee uur s nachts. Ik moet het u zeggen: mijn moeder, mijne lieve moeder is niet meer! God heeft haar tot zich geroepen; hij wou haar bij hem, dat werd me klaar, ondertussen heb ik me bij de wil van God neergelegd. Hij had ze mij gegeven, hij kon ze mij ook ontnemen. Stelt u echter al mijn onrust, angsten en zorgen voor, die ik in deze veertien dagen heb doorstaan. Ze stierf zonder dat ze het zelf gewaar werd, doofde uit als een lichtje. Drie dagen geleden werd haar de biecht afgenomen, had ze de communie ontvangen alsook het heilig oliesel. De laatste dagen ijlde ze aanhoudend, en vandaag om vijf uur eenentwintig minuten viel ze in haar doodsstrijd, verloor daarbij gevoel en bewustzijn. Ik drukte haar de hand, sprak haar aan, maar ze zag me niet meer, hoorde me niet meer en voelde niets. Zo lag ze daar tot ze heenging, namelijk na vijf uren, om tien uur eenentwintig minuten vanavond. Er was niemand bij haar buiten mij, een goede vriend van ons (die mijn vader kent), de heer Heina, en de verpleegster. Het verloop van haar ziekte kan ik u vandaag onmogelijk beschrijven; ik denk dat ze moest sterven; God heeft het zo gewild. Ik smeek u ondertussen om niets anders dan de vriendendienst, mijn arme vader zeer voorzichtig op dit droevige bericht voor te bereiden. Ik heb hem immers per post enkel maar geschreven dat zij zwaar ziek is, ik wacht dan ook op een antwoord van U, zodat ik me daarop kan baseren. Moge God hem sterkte en moed geven! Mijn vriend, ik ben niet down, ik ben reeds een lange wijl getroost. Ik heb alles vanuit een bijzondere gave Gods met volharding en gelatenheid doorstaan. Toen het echt gevaarlijk werd, bad ik God enkel maar om twee dingen, namelijk om een zacht stervensuur voor mijn moeder, en dan voor mij om sterkte en moed; en de goede God heeft mijn bede aanvaard en mij die twee gaven in overvloed geschonken.
Ich bitte Sie also, bester Freund, erhalten Sie mir meinen Vater, sprechen Sie ihm Mut zu, daß er es sich nicht gar zu schwer und hart nimmt, wenn er das ärgste erst hören wird. Meine Schwester empfehle ich Ihnen auch von ganzem Herzen. Gehen Sie doch gleich hinaus zu ihnen, ich bitte Sie, sagen Sie ihnen noch nichts, daß sie tot ist, sondern präparieren Sie sie nur so dazu. Tun Sie, was Sie wollen, wenden Sie alles an, machen Sie nur, daß ich ruhig sein kann und daß ich nicht etwa ein anderes Unglück noch zu erwarten habe. Erhalten Sie mir meinen lieben Vater und meine liebe Schwester! Geben Sie mir gleich Antwort, ich bitte Sie. Adieu, ich bin Dero gehorsamster, dankbarster Diener Ik smeek u aldus, mijn beste vriend, zorgt voor mijn vader, spreek hem moed in, opdat hij het niet te zwaar en niet te hard zou opnemen, wanneer hij het ergste zal moeten aanhoren. Mijn zus geef ik ook van ganser harte in jouw handen. Gaat doch meteen naar haar, ik smeek u, zegt haar nog niet dat moeder dood is, maar bereidt haar erop voor. Doet wat u goed acht, kleedt het in zoals u wilt, maar zorgt ervoor dat ik gerust mag zijn en dat er me niet nog een ongeluk meer zou overkomen. Zorgt voor mijn lieve vader en mijn lieve zus! Schrijft me daarna onmiddellijk terug, ik smeek u. Adieu, ik ben uw gehoorzaamste en dankbaarste dienaar
Wolfgang AmadéMozart. Wolfgang AmadéMozart.

 

Anna Perti
Anna Perti moeder van W.A. Mozert

Anna Maria Perti werd geboren in 1720. In 1747 huwde ze de componist Leopold Mozart. Samen hadden ze zeven kinderen, waarvan echter slechts twee groot werden: Maria Anna en Wolfgang Amadeus. Op 3 juli 1778 stierf ze na twee weken durende hoge koorts in Parijs, waar ze samen met haar zoon Wolfgang werk- en muziekopdrachten voor hem zocht.